Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CrossFIt Noordkade

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Door inschrijving bij CrossFit Noordkade verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Bij minderjarigen (onder de 18 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

 

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. CrossFit Noordkade en/of haar leiding en CrossFit trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. CrossFit Noordkade en/of haar leiding en CrossFit trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal CrossFit Noordkade en/of haar leiding en CrossFit trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

 

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
 3. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met een kalendermaand verlengd.
 4. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend. U ontvangt altijd een reactie van ontvangst per mail.
 5. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 6. Het is mogelijk om een abonnement te pauzeren in geval van een lange reis, voor en/of na een bevalling of bij een langdurige blessure. Een pauze kan worden ingelast voor een minimum van twee kalendermaanden en dient per e-mail te worden aangevraagd. 

 

Artikel 4 – Huisregels

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Noordkade gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline die in de locatie op meerdere plekken zichtbaar zijn.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Noordkade gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

 

Artikel 5 – Lessen

 1. CrossFit Noordkade behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Noordkade de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. CrossFit Noordkade behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Noordkade te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Noordkade te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit trainer van CrossFit Noordkade zal CrossFit Noordkade geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

 

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Noordkade eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Noordkade heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Noordkade.

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. CrossFit Noordkade verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in de Sportbit manager app, een bedrijf waarmee CrossFit Noordkade samenwerkt om de ledenadministratie te organiseren. CrossFit Noordkade en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) kan het lid zelf wijzigen in de Sportbit manager app.  

 

Artikel 8 – fotografisch en film materiaal

 1. CrossFit Noordkade maakt foto’s van de aangeboden (groep)lessen. Leden geven toestemming voor gebruik van deze foto’s voor promotionele doeleinden, zoals de social media en website van CrossFit Noordkade en andere vormen van media;
 2. Crossfit Noordkade maakt (korte) films van de aangeboden (groep)lessen. Leden geven toestemming voor gebruik van deze films voor promotionele doeleinden, zoals de social media en website van CrossFit Noordkade en andere vormen van media.

 

Artikel 9 – Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Noordkade beoordeeld en beslist.
 2. CrossFit Noordkade behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.